13/10/21

"Chi la fa l'aspetti"? - Sa marginalizatzione de sa limba italiana pro neghe de s'inglesu

Immagine leada dae sa Rete
S'8 de custu mese (santugaine 2021) su situ de s'Acadèmia de sa Crusca at publicadu un'artìculu de su presidente Claudio Marazzini chi cummentat su Decretu Ministeriale n° 841 fatu essire in làmpadas dae su MIUR, chi crarit sas modalidades de partetzipatzione a su bandu "Fondo italiano per la scienza" (FIS), in ue b'at 150 milliones de èuros de ispèndere.

Su Decretu narat chi chie cheret partetzipare devet presentare su progetu in inglesu "a pena di esclusione ed irricevibilità", e devet fàghere in inglesu finas su collòchiu orale.

Essende chi su bandu no est pro setores iscientìficos ebbia ma finas pro disciplinas umanìsticas (e finas limba e literadura italiana), Marazzini ponet in evidèntzia comente s'inglesu nch'est ingullende a bellu a bellu s'italianu: dae su 1998 b'at istadu un'ispostamentu lentu a cara a sa limba inglesa e s'italianu no est prus atzetadu  mancu comente limba de agiudu cun pari dignidade.

S'iscunfortu de Marazzini lu cumprendimus. Lu connoschimus bene cussu sensu de impotèntzia chi tenet chie chircat de amparare una limba dèbile in dae in antis de una limba forte chi si nche l'est ingullende a mossu a mossu: nois semus impignados dae tantos annos in sa matessi gherra linguìstica chi est faghende Marazzini. Però pro nois sa limba dèbile est su sardu e sa limba forte est s'italianu.

E est beru chi sa limba posta a banda perdet prestìgiu e si trasformat in "lingua locale minore adatta alla quotidianità informale, svuotata di contenuti seri, tutt'al più relegata nello spazio del divertimento e dell'evasione", comente timet Marazzini pro s'italianu. L'ischimus ca lu bidimus onni die, chi sa limba nostra millenària s'est trasformada in una limba pro chistionare ebbia de cosas de pagu importu: limba de barzelletas e de frastimos.

Su monolinguismu fortzadu chi nos est bènnidu dae sa proibitzione de impreare su sardu pro funtziones pùblicas, at creadu una mentalidade chi at fatu de su sardu una limba dispretziada. Como custu matessi monolinguismu esasperadu, chi però est in favore de s'inglesu, est faghende sa matessi cosa a sa limba italiana.

"Chie sèmenat ispinas no andet iscurtzu" narat su ditzu: cando creas una manera isballiada de pensare, in antis o a pustis b'as a abarrare impresonadu tue puru.

Pro lèghere s'artìculu de Claudio Marazzini podides incarcare inoghe.

(GF.P.)


Popeye - Bratzu de Ferru in sardu in TV

Dae oe 13 de santugaine comintzant sas puntadas de "Popai su marineri", unu programma de  Telesardegna Nùgoro realizadu cun su dinari de sa Lege Regionale 22/2018 (art. 22).

Sas puntadas las ant a trasmìtere onni mèrcuris e chenàbura in prima serada (mèrcuris h 21,30 e  chenàbura h 21,00) finas a su 17 de nadale.

Su programma, a cura de NOR Edizioni paris cun s'assòtziu "Tramudadas" de Pabillonis, lu presentat Antoni Nàtziu Garau.

Totu sas informatziones las agatades inoghe.

(GF.P.)

29/09/21

Libru de letura in sardu pro sa 3° elementare

Traballende tantos annos cun sas iscolas, amus bidu bortas meda chi faltant sos libros didàticos in sardu. In custos annos nd'amus publicadu paritzos "interativos" pro chi sos pitzinnos esserent  iscritu, contadu e coloradu in sardu, ma no aìamus  fatu mai unu testu de letura "beru".

Custu chi publicamus oe est su una seletzione de leturas pro sa 3° elementare, adata a su percursu iscolàsticu de pitzinnos chi sunt imparende a lèghere. Est sa bortadura de unos cantos contos leados dae su libru "Letture per la classe 3°" (Milano, Casa Editrice Testi Elementari, 1972) a cura de Aldo Visalberghi chi est istadu unu pedagogista connotu, professore de pedagogia in s'universidade de Roma.

Sa bortadura in sardu l'at fata Gianfranca Piras, operadora de s'Ufìtziu Limba Sarda de Pianalza e Montiferru otzidentale.

Chie cheret iscarrigare su pdf podet incarcare in custu link.

27/09/21

Gràssia - Sèberu de contos de Grazia Deledda

Fotografia iscarrigada dae sa Rete
Amus pensadu de bortare in limba sarda carchi contu de Grazia Deledda e de los publicare oe, 27 de cabudanni, pro ammentare sos 150 annos dae sa nàschida de s'iscritora e prèmiu Nobel, nàschida in Nùgoro su 27 de cabudanni de su 1871.

Sos contos, bortados in sardu dae Maria Giovanna Serchisu, sunt 8 e dae su 4 de santugaine Ràdio Planàrgia los at a trasmìtere ogni lunis a mesudie (h 12) e in rèplica a sas 5 de sero (h 17,00).

Sos pdf los podides iscarrigare dae sos link chi sighint:

Su contu de una manta

Su donu de Nadale

S'ànghelu

Su sirboneddu

Brullas de beranu

Sa pitzoca de Otzana

Nostra Signora de su sòrighe

Su basu de su gobbinu

Bona letura!

(GF.P.)


25/09/21

"Grazia Die" - Contos, mùsica e riflessiones pro ammentare a Grazia Deledda

Grazia Deledda in una pintura de Sandru Dessì
Dae sa collaboratzione intre Radio Planargia e s'Ufìtziu Limba Sarda de Pianalza e Montiferru otzidentale naschet su "Grazia Die", ammentu de Grazia Deledda a pustis de 150 annos dae sa nàschida sua.

In una trasmissione fata de contos, ammentos, riflessiones e mùsica, sas operadoras Gianfranca Piras e Maria Giovanna Serchisu ant a ammentare s'iscritora chi at fatu connòschere sa Sardigna a totu su mundu e chi est istada s'ùnica italiana a retzire su prèmiu Nobel pro sa literadura, in su 1926.

Chie tenet praghere de ascurtare sa trasmissione si podet cullegare a custu link  lunis 27 de cabudanni a mesudie (h 12,00) e a sas 5 de sero (h 17,00).

(GF.P.)03/09/21

Cursu de formatzione "In sardu cantende!"

S'Ufìtziu Limba Sarda est torrende a propònnere sos cursos de formatzione cullegados a su progetu "Poetende, cantende e... chistionende" (lege 482/1999, annualidade 2020), chi s'ant a fàghere in Bosa e in Iscanu.

Ocannu sa mùsica at a fàghere de ghia a chie cheret imparare a faeddare e a iscrìere in sardu: cun s'agiudu de dotzentes espertos amus a connòschere mègius paràulas, testos e mùsicas de su panorama musicale sardu, e amus a cumprèndere comente, cantende, est prus fàtzile a imparare sa limba sarda e sas règulas suas finas pro chie no est abituadu a la praticare.

Sos cursos sunt 2 de 30 oras ognunu, destinados a sos dipendentes comunales e abertos a chie est interessadu a s'argumentu. Pro partetzipare non si pagat nudda.

Chie est interessadu devet cumpilare su mòdulu de adesione e l'imbiare a s'indiritzu e-mail uls.planargiamontiferru@gmail.com intro de sàbadu 11 de cabudanni 2021.

Pro ativare ogni cursu bi cherent nessi 10 adesiones e nessi una tertza parte devet èssere formada dae dipendentes comunales.

Si sas adesiones non sunt bastantes pro ativare unu cursu, chie s'est iscritu (si nde tenet praghere) podet leare parte a s'àteru.

(GF.P.)

12/08/21

Bosa - Presentatzione libru "Il dono di Natale" de Sandru Dessì

Chenàbura 13 de austu 2021 a sas 9 de sero (h 21,00) in Bosa (cunventu betzu de Caputzinos), Sandru Dessì at a presentare su libru "Il dono di Natale", chi ponet in immàgines su contu omònimu de Gràtzia Deledda.

S'òpera, iscrita in tres limbas (sardu, italianu e inglesu), est illustrada dae Sandru Dessì e Viviana Faedda. Sas bortaduras sunt de Giovanna Bosu (pro su sardu), e Francesco Licheri (pro s'inglesu).

Sa presentada, inserida in sos eventos Linguaggi d'autore de sas manifestatziones de istiu cullegadas a Bosa città dei colori, est fata in collaboratzione cun s'assòtziu turìsticu Pro Loco "Melkiorre Melis" e Messy Lab. e cun s'Ufìtziu Limba Sarda de Pianalza e Montiferru otzidentale.

(GF.P.)