16/10/20

Faeddant de nois

"Dialogo", giornale de sa Diòtzesi de S'Alighera-Bosa, nos at pedidu informatziones in contu de sas atividades fatas dae s'ufìtziu de sa limba sarda in su territòriu.

Maria Giovanna Serchisu, operadora istòrica paris cun Gianfranca Piras in s'ULS de Pianalza e Montiferru otzidentale, at torradu risposta cun un'artìculu bellu chi ispiegat cales sunt sas atividades printzipales de un'isportellu linguìsticu.

S'artìculu est essidu in su nùmeru de su 15 de santugaine 2020. Pro chie tenet praghere de lu lèghere e no est iscritu a su situ de su giornale (http://www.dialogoweb.it/) ponimus sa fotografia:

09/10/20

Ispidale de Santu Èngiu - Vademecum in sardu pro chie portat su pacemaker

Dot. G. Delogu (foto iscarrigada dae su web)

Publicamus unu traballu chi amus fatu pro s'ispidale "Nostra Signora de Bonària" de Santu Èngiu-San Gavino (repartu de Cardiologia).

Est unu vademecum chi ispiegat in manera fàtzile totu su chi devent ischire sos chi ant tentu impiantadu unu pacemaker: atividades chi si podent fàghere, terapias e tratamentos mèdicos cunsentidos e àteras informatziones ùtiles.

S'idea rivolutzionària de su diretore de su repartu de Cardiologia dot. Gianfranco Delogu est chi, bidu chi su prus de sos malàidos sunt gente manna abituada a faeddare in sardu, a lis dare sas informatziones in limba issoro est a fàghere unu servìtziu in prus chi acùrtziat sa meighina a sos malàidos e la faghet prus "umana".

Isperamus chi custa idea, chi est bella a beru, la pòngiant in èssere finas àteros ispidales e àteras istruturas sanitàrias.

Chie cheret iscarrigare su Vademecum podet incarcare in custu link.

(GF.P.)

02/10/20

Su ditzionàriu mèdicu in sardu de Giagu Ledda

Fotografia iscarrigada dae su web
Non semus sonniadores. Non faeddamus de utopias.

Cando naramus (e l'amus naradu bortas meda) chi onniunu de nois podet fàghere sa parte sua pro sarvare sa limba nostra, a calicunu l'at a pàrrere chi semus narende isolòrios ca "in sardu non faghet" a faeddare de totu e "in sardu non faghet" a afrontare argumentos tècnicos e iscientìficos. E imbetzes...

E imbetzes faghet. S'ùrtimu chi nos l'at mustradu in craru est Giagu Ledda, dotore ispetzialista in Anestesiologia e Rianimatzione, chi s'at leadu s'impignu de cumpilare unu ditzionàriu mèdicu in sardu,  indiritzadu a sos professionistas de sa salude, a sos istudiantes de sièntzias bio-sanitàrias, a psicòlogos, potecàrios, biòlogos, chìmicos e a chie totu manìgiat custa matèria e est interessadu a sa limba sarda.

Una parte de su ditzionàriu est online in su blog suo (https://gleddasecchi.blogspot.com/search/label/1%29%20Prefatzione), in s'isetu de lu publicare in pabiru e de lu pònnere in cummèrtziu a unu prètziu chi potzat andare bene a totus.

In custu blog, annos a como, aìamus faeddadu finas de sa divulgatzione iscientìfica in sardu fata dae sos radiòlogos de SMIRG ("Sardinian Mediterranean Imaging Research Group"). Su situ issoro (http://www.smirg.org/aboutus.php?l=sar) fiat unu puntu de riferimentu importante in su panorama iscientìficu internatzionale.

A nde publicare meda, de custos traballos, e gràtzias a chie totu s'impignat in custas fainas chi sunt pro su bene de totus.

(GF.P.)


24/09/20

Sas pìndulas etimològicas de Cristiano Becciu

Chissai cantas bortas, faeddende de calicunu chi aiat tentu bona sorte sena mèritu, amus a àere nadu "Quello là è un accozzato", pensende chi fìamus faeddende in italianu perfetu.

E como benimus a ischire dae unu libru chi "accozzare / accozzato" in italianu no esistit, chi est una paràula de s'italianu regionale de Sardigna e chi tenet un'ispiegatzione fàtzile chi però nois no amus mai ischidu.

Nos l'ispiegat Cristiano Becciu-Bràina in su libru suo Pìndulas - Pillole di lingua sarda e di altre lingue neolatine (Casteddu, Condaghes, 2019) in ue faghet s'etimologia de paràulas chi impreamus onni die sena ischire dae in ue benint e cale est s'istòria issoro.

E gasi imparamus chi su verbu "accozzare" est parente istrintu de su sustantivu sardu "cotza / cota", chi est sa 'zeppa' de linna o àteru materiale chi si ponet pro evitare chi unu mòbile istet balla-balla o pro mantènnere aberta una gianna.

Duncas "accozzare" est s'italianizatzione de su verbu "cotare / cotzare" chi impreamus onni die? Emmo. E nois no l'ischìamus, comente no ischìamus sas àteras chentinas de etimologias chi sunt presentes in su libru e chi s'autore ispiegat in manera fàtzile, simpàtica e ùtile pro chi cumprendamus mègius sas paràulas e, duncas, su mundu.

Su libru si podet ordinare finas dae Internet culleghende.si a custu link.

(GF.P.)

02/09/20

"La lingua sarda nelle istituzioni" de Piersandro Pillonca

Foto: http://www.fondazionesardinia.eu/
Baranta annos de dibatimentos in Cussìgiu regionale subra sa vexata quaestio de sa limba sarda, sena agatare sa manera de isòrvere sa chistione. Est sa cronistòria chi nd'essit dae su libru de Piersandro Pillonca "La lingua sarda nelle istituzioni", publicadu dae Fondazione Sardinia, chi mustrat lughes e umbras de sa chistione linguìstica sarda, comintzada in sos Annos Setanta e mai finida de su totu.

Pillonca bogat a campu sas positziones polìticas de onorèvoles e de partidos rapresentados in Cussìgiu, pro cumprèndere in ue est chi sas cosas si sunt atropelliadas in imbòligos sena sustàntzia,  a bortas pro debilesa de sos òmines, a bortas pro càrculu.

Su libru analizat 5 perìodos, cullegados a sos annos chi su Parlamentu sardu at comintzadu a s'ocupare de limba sarda: 1981, 1989, 1993, 1997, 2018. Si chircant de interpretare sos ligàmenes intre polìtica istatale e locale e pro cale resone sa polìtica sarda no est istada mai bona a cumprèndere chi sa limba est s'elementu fundante de sa chistione identitària, mancu in sos annos chi su sardismu fiat prus afirmadu. E pro ite mancu sos partidos prus identitàrios apant cumpresu su chi naraiat Frantziscu Màsala: "Si [a unu pòpulu] li lassas totu ma li leas sa limba, custu pòpulu no at a esìstere prus".

Una bella anàlisi de su libru la faghet Gianni Runchina in s'artìculu chi agatades in custu link.

(GF.P.)

27/08/20

Petitzione: prantamus àrbores in sa terra brusiada

Foto: https://www.ansa.it/
Sa Sardigna at dèvidu gherrare dae semper contra a sos fogos, ma in custos ùrtimos annos est semper peus e sighende gosi sa terra chi tantu istimamus s'at a mudare in desertu.

Sos Sardos sunt istracos de abbaidare custu segrestu sena pòdere fàghere nudda pro l'evitare, e pro custa resone Bianca Maria Locci, una mastra impignada in su sotziale, at ativadu una petitzione online in ue si pedit a su presidente Christian Solinas de prantare in 5 annos 100 milliones de àrbores pro fàghere torrare sa Sardigna a su chi fiat.

Chie tenet praghere de la firmare si podet cullegare a custu link.

Leghe sa nova Ansa.

(GF.P.)


26/08/20

Maneras de saludare: "Oh!", su saludu prus curtzu de su mundu

A diferèntzia de sa limba italiana, chi comente fòrmulas de saludu impreat pro su prus duas formas ebbia ("Buongiorno/buonasera" pro su saludu formale e "Ciao" pro su saludu informale), sa limba sarda tenet unu panorama variadu meda de fòrmulas chi s'impreant a tenore de sa situatzione chi unu est bivende e de su gradu de cunfidèntzia chi tenet cun sa persone chi saludat.

Sas fòrmulas prus connotas e prus impreadas sunt "Salude" (cando unu arribat) e "Adiosu" (cando si nch'andat). A custa ùrtima fòrmula unu tempus si rispondiat cun "Bae/andet in bonora!" ('Vai e abbi fortuna!').

Unu tempus (ma si faghet finas oe) sa gente pro saludare poniat in evidèntzia sa situatzione chi su chi fiat passende s'agataiat in dae in antis, comente si bidet in sas figuras chi sighint.

 

Su saludu a bortas est "telegràficu" meda, ma sos interlocutores si cumprendent a pare su matessi...

Tocat a nàrrere chi s'esclamatzione "Oh" in sardu tenet una variedade de significados a tenore de su tonu e de sa manera de la pronuntziare. Nde ponimus calicunu, ma capatzu chi bi nd'at àteros puru:

Saludu genèricu: "Oh!" (= 'Ciao, anche tu qui?');

Ispantu: "Maria at tentu pitzinnu" "Oh??" (= 'Ma davvero? Che bella notizia!');

Cuntentesa: "Apo finidu su còmpitu" "Oh!!!" (= 'Finalmente! Era ora!') ;

Disaprovatzione: "Luca at pèrdidu su libru" "Oh!!" (= 'Non ne fa una giusta');

Negatzione: "A bisu meu niat" "Oh..." (= 'Non credo proprio');

Allarme: "Atentzione! Oh!" ('Stai attento!');

Dispraghere: "A Pedru l'ant ricoveradu oe" "Oh..." ('Quanto mi dispiace!').

Sa richesa de sa limba nostra si bidet finas in custas cosas.

(GF.P.)